REKLAMAČNÝ PORIADOK
vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka
a zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

Čl. I. Všeobecné ustanovenia
1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané predávajúcim v súlade s predmetom jeho činnosti. Je záväzný pre predávajúceho a kupujúceho ako zákazníka. Osobným prevzatím tovaru, resp. prevzatím zásielky zákazník (objednávateľ) súhlasí s reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.
2. Na účely tohto reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Čl. II. Zodpovednosť za vady
1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
2. Zákazník je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady.
3. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru, a to najmä: a) množstevný a sortimentný rozdiel,
b) znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.)
4. Zistené zjavné vady je zákazník povinný okamžite oznámiť pri osobnom prevzatí v prevádzke – predávajúcemu, ktorý zjedná nápravu formou výmeny tovaru alebo
vrátením kúpnej ceny. Neskoršie reklamácie tohto typu nebude predávajúci akceptovať a takáto reklamácia je neoprávnená.
5. Predávajúci nezodpovedá za vady, ak:
a) zákazník spôsobil vadu tovaru sám,
b) vznikli v záručnej dobe v dôsledku bežného opotrebenia tovaru spôsobeného používaním, alebo poruchy, ktoré sú spôsobené nesprávnym či nadmerným používaním výrobku,
c) boli porušené ochranné plomby na tovare,
d) bolo odstránené, zničené alebo poškodené výrobné číslo tovaru,
e) boli vady spôsobené neodborným zásahom, inštaláciou, opravou kupujúcim alebo neoprávnenou osobou,
f) sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,
g) vznikli v dôsledku živelnej katastrofy, nehody, požiarom, vodou, atmosférickým výbojom, elektrickým prepätím v sieti,
h) vznikla použitím neoriginálneho príslušenstva alebo neoriginálneho spotrebného materiálu,
i) vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti alebo inej podmienky životnosti.
6. Kupujúci nie je oprávnený od predávajúceho požadovať spätné prijatie zakúpeného tovaru a vrátenie kúpnej ceny tovaru z dôvodu jeho nepotrebnosti.
7. Ak kupujúci svojim podpisom na objednávke potvrdí predávajúcemu objednávku, tým vyjadruje súhlas na zadanie do výroby. Takáto objednávka je potvrdením realizácie kontraktu a kupujúci nemá možnosť zrušiť objednávku bez zodpovednosti. Predávajúcemu pri takomto zrušení objednávky vzniká nárok na náhradu škody.
8. Niektoré výrobky majú výrobcom stanovené špeciálne prevádzkové a záručné podmienky. O týchto podmienkach je spotrebiteľ informovaný formou príbalového letáku alebo na internetových stránkach výrobcu.

Čl. III. Záručná doba
1. Záručná doba pre koncového spotrebiteľa v zmysle Občianskeho Zákonníka je 24 mesiacov. Iná dĺžka záručnej doby môže byť uvedená na záručnom resp.

dodacom liste. Bez ohľadu na túto skutočnosť pre spotrebiteľa platí v súlade s príslušnými ustanoveniami OZ 24 mesačná záručná doba.
2. V prípade podnikateľských subjektov, ktoré nakupujú výrobky alebo služby za účelom vykonávania ďalšej podnikateľskej činnosti alebo v súvislosti s ňou, sa môže táto doba líšiť v závislosti od konkrétnych záručných podmienok daného výrobcu.
3. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru zákazníkom.
4. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
5. Doba záruky sa predlžuje o dobu trvania reklamačného konania.
6. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

Čl. IV. Uplatnenie práva
1.Miestom uplatnenia reklamácie je interiérové štúdio MM DOOR s.r.o., Vihorlatská 1301, 072 22 Strážske. Predávajúci je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a zákazníkom.

Čl. V.
Postup pri uplatnení reklamácie
1. Kupujúci odovzdá reklamovaný tovar osobne v mieste pre uplatnenie reklamácie, o čom bude na mieste spísaný s povereným pracovníkom protokol, do ktorého uvedie kupujúci presný popis vady výrobku, ktorú reklamuje.
2. Za tým účelom predloží zákazník originálny daňový doklad s vyznačeným dátumom zakúpenia výrobku dokazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho, prípadne riadne a čitateľne vyplnený originálny „Záručný list“ s vyplneným dátumom predaja, pečiatkou predajne a podpisom predavača, ak bol predávajúcim vystavený, dokumentáciu k tovaru a všetky jeho časti pre prípad výmeny. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list je neplatný. Predložiť treba aj doklady o prípadných predchádzajúcich reklamáciách.

3. Povinnosť preukázať, že tovar je v záručnej dobe, je na strane kupujúceho.
4. Tovar je nevyhnutné dodať aj s príslušenstvom, ktoré je potrebné pre jeho správnu funkciu.
5. V reklamačnom protokole uvedie zákazník uplatňujúci reklamáciu kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, príp. e-mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o ukončení a spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedené kontaktné údaje nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.
6. Kupujúci súhlasí, že o stave, vybavení, ukončení a rozhodnutí reklamácie bude vyrozumený prostredníctvom telefónu, e-mailovej alebo SMS komunikácie.
7. Všetky právom uplatnené reklamácie budú vybavené bezodplatne.
8. Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť v zákonom stanovenej lehote a o vybavení reklamácie vydať písomný doklad. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
9. Reklamácia sa netýka celého objemu objednávky, ale len presne označeného kusu reklamovaného tovaru, ostatný tovar z objednávky nepodlieha reklamácii, a kupujúci je povinný za ostatnú časť objednávky okrem reklamovaného kusu zaplatiť podľa objednávky.

Čl. VI. Záverečné ustanovenia
1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.10.2019.
2. Ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa vzťahujú aj na tovar kúpený pred nadobudnutím jeho platnosti a účinnosti.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.